DỰ KIẾN MỞ BÁN IZUMI CITY NAM LONG

Giai đoạn 1A: quý II/2021 – quý II/2022 với 447 sản phẩm.
Giai đoạn 1B: quý I/2022 – quý II/2023 với 797 sản phẩm.
Giai đoạn 2: quý IV/2022 – quý IV/2023 với 424 sản phẩm.
Giai đoạn 3A: quý IV/2023 – quý IV/2024 với 593 sản phẩm.
Giai doạn 3B: quý II/2024 – quý II/2025 với 743 sản phẩm.
Giai đoạn 4: quý IV/2024 – quý IV/2025 với 687 sản phẩm.